ДЕЙНОСТИ

Комплексно проектиране

Този етап включва същинското изготвяне на инвестиционния проект. Той
започва с получаване на визата за проектиране и завършва с издаване на
разрешение за строеж от Общината. Проектирането се осъществява в 3
фази- идеен проект, технически проект и работен проект, според
изискванията на клиента.
Изготвяне на проекти по:
-Част „Архитектурна“
-Част „Конструктивна“ + Оценка за съответствие (технически контрол)
-Част „В и К“ – водопровод и канализация
-Част „ОВиК“ – отопление, вентилация и климатизация
-Част  „Електро”
-Част „Енергийна ефективност“
-Част „Геология“
-Част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка)

-Част „Паркоустрояване и благоустрояване“
-Част „Пожарна безопасност“
-Част „Технологична“
-Сметна документация (количествени сметки по всички части)

устройствено планиране

– Мотивирано предложение
– Изготвяне на подробен устройствен план – ПУП
– Изменение на действащ план – ИПРЗ
– Изменение на на действащ план – ИПРЗ
– Изготвяне на работен устройствен план ПУП – РУП

“STUDIO BINEV” може да Ви консултира относно необходимостта от
изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и случаите, които
налагат негово възлагане. Подробният устройствен план (ПУП) се създава
на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и
конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ).
При липсата на общ устройствен план се разработва директно ПУП. Има
няколко разновидности на подробните устройствени планове – ПУП ( ПЗ –
план за застрояване, План за регулация, Работни устройствени планове
придружени със силуети – РУП и др.), обслужващи различни цели в
инвестиционното проектиране, а именно:
Урегулиране на ПИ за ново строителство
Изменения на вече съществуващ ПУП
Промяна на предназначението на земеделска земя с цел строителство
Обединение на имоти
Делба на имот (между наследници при големи по площ поземлени имоти с
цел продажба и др.)

изготвяне на архитектурни 3D визуализации

Изготвяне на архитектурни 3D визуализации на схематичен терен
или на сградата разположена сред реалния терен с всички негови
особености.
Фотореалистични триизмерни визуализации, направени под
определен ъгъл, максимално реалистични, за да добиете представа за това
как ще изглежда сградата.

консултации

На основание на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички
законови нормативи в РБ – правилници и наредби, ние предлагаме
решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество:
професионални консултации, започващи с устройствено планиране,
промяна на предназначението на Вашия имот, получаване на виза за
проучване и проектиране, цялостно проектиране на Вашия обект до
получаване на Разрешение за строеж, реконструкция и промяна на
предназначение на обекта Ви, снабдяване с Удостоверение за търпимост
или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спестявайки Вашето
време, ние осъществяваме всички контакти с административни – общински
и държавни институции, както и провеждаме съгласувателни процедури с
експлоатационни и контролни органи.